Gizlilik&Güvenlik ve Kvkk

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ

Değerli Güler Sucukları Ltd.Şti. Üyesi,

Güler Sucukları Ltd.Şti., müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

Güler Sucukları Ltd.Şti. sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece Güler Sucukları Ltd.Şti. bünyesinde kullanılmaktadır.

Güler Sucukları Ltd.Şti., üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Güler Sucukları Ltd.Şti., e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.

Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, Güler Sucukları Ltd.Şti. müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla Güler Sucukları Ltd.Şti. iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Güler Sucukları Ltd.Şti. veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Güler Sucukları Ltd.Şti. arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

07.04.2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında şirketimiz GÜLER SUCUK ET VE ET MAMULLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bu bilgilendirme, GÜLER SUCUK ET VE ET MAMULLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. İşbu “Aydınlatma Metni” Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanmış olup gerekli olduğu durumlarda GÜLER SUCUK ET VE ET MAMULLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.

 1. VERİ SORUMLUSU HAKKINDA

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca GÜLER SUCUK ET VE ET MAMULLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilecektir.

 

 1. TANIMLAR

 

Açık Rıza; Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, izin verilen konuda muhataba izin ve yetkiler sağlayan rıza,

 

Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

 

Kanun; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

 

Veri Sorumlusu; GÜLER SUCUK ET VE ET MAMULLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’dir.

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

Şirketimizden ürün veya hizmet alan kişi olarak e-ticaret faaliyetlerinin tamamlanması, bina giriş çıkışlarının takibi, şirket içerisinde güvenliğin sağlanması, hukuki işlemlerin planlanması ve takibi, iletişim faaliyetlerinin tamamlanması, mesafeli satış sözleşmesi faaliyetlerinin tamamlanması, online satış faaliyetlerinin tamamlanması, muhasebe faaliyetlerinin tamamlanması, satış, pazarlama ve satınalma faaliyetlerinin tamamlanması, üyelik işlemleri faaliyetlerinin tamamlanması, kanuni yükümlüklerin yerine getirilmesi, ziyaretçi kaydı oluşturulması iş süreçlerinde işlenebilen kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;

 

Kimlik Bilgileri; ad soyad, uyruk, cinsiyet.

 

İletişim Bilgileri; cep telefonu numarası, e-posta, adres.

Finans Bilgileri; mail order formları, vergi dairesi ve vergi numarası.

 

Fiziksel Mekan Güvenliği; kamera kayıtları.

 

İşlem Güvenliği Bilgileri; internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri GÜLER SUCUK ET VE ET MAMULLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ye açıklamanıza konu olan ve aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanunun 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

 

 • fiziksel mekanın güvenliğinin sağlanması
 • bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • e-ticaret süreçlerinin yürütülmesi
 • online satış süreçlerinin yürütülmesi
 • talep, şikayetlerin takibi
 • mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • müşterilerin, kampanya, promosyon, indirim ve benzeri avantajlardan haberdar edilmesi süreçlerinin yürütülmesi
 • üyelik işlemleri süreçlerinin yürütülmesi
 • mesafeli satış sözleşmesi süreçlerinin yürütülmesi
 • ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

 

 1.  İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARABİLECEĞİ

 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kişilere, mali müşavir ve muhasebecilere Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak KVKK 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin aktarılabilecektir.

 

Yurtdışı data center kullanılması, mail hosting hizmeti alınması nedeniyle e-posta iletisi olarak gönderilen yazışmalar yurtdışına veri transferi olmaktadır.

 

 1.  KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Kişisel verileriniz; şirketimizin web sitesi ve satış noktalarımızda otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle fiziksel ve elektronik ortamlardan yazılı, sözlü veya sair yollarla toplanmakta ve kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız doğrultusunda işlenmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUNUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin;

 

a)işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)işlenmişse bilgi talep etme,

c)işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d)eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e)Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f)aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g)münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ)kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

 

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi “www.gulersucuklari.com” internet adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını GÜLER SUCUKLARI ET VE ET MAMULLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. “Uzuntepe Mah. Sultan Şehir Bulvarı No:224 SİVAS” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri gereği başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

 

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir.

 

KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

 

Saygılarımızla.

 

GÜLER SUCUKLARI ET VE ET MAMULLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.